Share

ಮನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು
ಸುಧಾ ಶರ್ಮ ಚವತ್ತಿ ಕಾಲಂ

ಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡು ಸಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗಡೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದ್ವೇಷದವರೆಗೆ, ಸೋಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೆಲುವಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಪ ತಳೆದ ನಂತರವೇ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಮೂಡಿದ್ದು ನಂತರ ನಿಜವಾಗಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಚ್ಚಳವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

ಕೆಲವರು ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೋಲಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅದೇ ಯೋಚನೆ. ನೋಡಿ ಸೋಲಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದಲ್ಲಾ? ಖಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದಲ್ಲಾ? ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ; ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಗೇ ಆಗಿದೆ. ಖಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಎನ್ನುವ ಭಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಹಲವು ತಪಾಸಣೆಗಳ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಾಯಿಲೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದವರ ಹಾಗೆ ಬದುಕನ್ನು ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ನಿಜದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು/ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಮಾತು ,ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನವೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಧರ್ಭ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎನ್ನುವುದು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾದರೆ ಸಾಕು ನಾವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? “ನಾನು” ಎನ್ನುವುದು ಇರದಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಡ್ಜಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲೇ ಇರುವ ವಿಚಾರ, ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಸುಲಭ. ಮತ್ತು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬದಲಾದರೂ ನಾವು ಬದಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಂತೆ. ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಕಷ್ಟ ನಿಜ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ.

ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೆಕಾದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸೂ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವೂ ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆಯಾಗಿ ರೂಪ ತಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ, ಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯೂ ಬೇರೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳ ಮೇಳ ವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದಾಗ ಶೃತಿ ತಪ್ಪುವುದು ಸಹಜ. ಈಗ ಆಗಿರುವುದು, ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸುಮಾರು 64,000 ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮೂಡಿದ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ, ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಇರದೇ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದು ನಿಚ್ಚಳ ಆಗಲೇ ಬೇಕು.

ಬುದ್ದಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಳಗಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸೇ ಮಿತ್ರ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸೇ ಅವರಿಗೆ ಶತ್ರುವೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಪ್ಲೆಸಿಬೋ ಮತ್ತು ನಸ್ಸಿಬೋ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಗಳ ಹೊಸ ಶಕೆಯೇ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

————-

ಸುಧಾ ಶರ್ಮಾ ಚವತ್ತಿ

286637_218799308166417_3412973_o[1]“ಒದ್ದೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರೀತಿ” ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸುಧಾ ಶರ್ಮಾ ಚವತ್ತಿ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನ, ಅಂಕಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರು. “ಆವಿಯಾಗಿದೆ ಮಾತು” (ಮಲ್ಲಿಗೆ), “ಷೇರೆಂಬ ಮಾಯಾಂಗನೆ” ( ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ), “ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್” (ವಿಜಯವಾಣಿ) ಪ್ರಕಟಿತ ಅಂಕಣಗಳು. ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯರ್ಕಮಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ, ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರೂಪಣೆಯ ಅನುಭವ. ಈಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಇವರು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ. ಸಮೂಹ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯೂ ಇವರ ಉತ್ಕಟ ಪ್ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts More

 • 3 days ago No comment

  ಈ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ

    ಕವಿಸಾಲು       ಈ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಗರಿಗೆದರುತ್ತವೆ ಮೌನದಲ್ಲೆ ಗರಬಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯ ತೊಟ್ಟ ಮಗುವಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲಿ ದೂರ ಉಳಿದ ಭಾವಗಳು ಅಲೆಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಪಾದಮುಟ್ಟಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತವೆ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಗೂಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿವೆ ಬರುವಾಗ ಏನೋ ತಂದಿದ್ದು ಮರೆತು ಬಂದನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ ತಾಯಿಯ ದಾರಿಯ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೇ ನೋಡುತಿವೆ ಅರ್ಧದಲೇ ಮರೆತ ...

 • 6 days ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ವೇದಿಕೆ, ಶಾಲು, ಸನ್ಮಾನ, ಬಿರುದು ಬಾವಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ

                      ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ದೀನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಮಾತು ಆಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಲೈಕು ಕಮೆಂಟುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಉಳ್ಳವರ ಜಗಮಗಿಸುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ನಿರ್ಗತಿಕ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಳಲಿಗೆ ಯಾವ ಜಾಗವಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅದು ನನಗೆ ಮನಗಾಣಿಸತೊಡಗಿತು.   ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಜೊತೆ ಬೇಸರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ‘ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆದರೆ ಇಂಥ ...

 • 1 week ago No comment

  ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ

    ಕವಿಸಾಲು       ಜೋಪಡಿ ತುಂಬಾ ಮಂಪರುಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಚಂದಿರನ ಅಂಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು ಗುಡಿಸಲು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ನಡು ಮನೆಯ ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಕಸಬರಿಗೆಯ ನಾಡಿಗಳು ಹಲವು ಬಗೆಯ ರಕ್ತ ಬಸಿದವರ ರೂಪಾಂತರ ಸಾಲು ನದಿಗಳ ಸರಪಳಿಯಂತೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹೊಗೆ ಜಂತಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜಪ್ಪೆನ್ನದ ತಪೋ ವನಗಳು ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಅಬ್ಬರದೊಳಗೂ ಸದಾ ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಹದಗೊಳ್ಳೊ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವಿನ ಕಥೆ

                      ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಾಲಾದ ಬಾಲಕಿಯರು ಗಂಡಿನ ಕಾಮದ ದಳ್ಳುರಿಯ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡು ಹೇಯ, ಭೀಬತ್ಸ್ಯಕರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಅನಾಥಾಲಯ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುನ್ನಿನ ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾತನಾಪೂರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.   ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್ ನಗರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಪ್ರಸಾದ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ | ಅರ್ಥ ಅರಿಯದವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಅಗ್ಗವೇ!

    ನಾವಿಂದು ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳ ಬಲಿದಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ, ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳ ಕನಸಿದೆ, ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವವಿರಬೇಕಷ್ಟೇ.   ಅದೊಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ… ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುಣ-ತರುಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರೇನು? ...


Editor's Wall

 • 15 August 2018
  6 days ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ವೇದಿಕೆ, ಶಾಲು, ಸನ್ಮಾನ, ಬಿರುದು ಬಾವಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ

                      ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ದೀನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಮಾತು ಆಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಲೈಕು ಕಮೆಂಟುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಉಳ್ಳವರ ಜಗಮಗಿಸುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ನಿರ್ಗತಿಕ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಳಲಿಗೆ ಯಾವ ಜಾಗವಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅದು ನನಗೆ ಮನಗಾಣಿಸತೊಡಗಿತು.   ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಜೊತೆ ಬೇಸರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ‘ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆದರೆ ಇಂಥ ...

 • 09 August 2018
  2 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವಿನ ಕಥೆ

                      ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಾಲಾದ ಬಾಲಕಿಯರು ಗಂಡಿನ ಕಾಮದ ದಳ್ಳುರಿಯ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡು ಹೇಯ, ಭೀಬತ್ಸ್ಯಕರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಅನಾಥಾಲಯ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುನ್ನಿನ ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾತನಾಪೂರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.   ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್ ನಗರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ...

 • 01 August 2018
  3 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಕೊನೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟವಳು

                      ಈಗ ಆಗಿನಂತೆ ನಗು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಅದೇ ಘಟಿಸಿಹೋದ ಚೋದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುವುದು?   ಮೊನ್ನಿನ ಮುಂಜಾವಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡದ್ದೇ ಅವಳ ಫೋನ್ ಕರೆಯಿಂದ. ‘ನಾನ್ ಕಣೇ ರಾಜಿ’ ಎಂದರೆ ನಾನು, ‘ರಾಣಿನಾ?’ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ‘ರಾಜಿ ಮಾರಾಯ್ತೀ ಮರೆತುಬಿಟ್ಯಲ್ಲ’ ಆಪಾದಿಸಿದಳು. ರಾಣಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಎಡಕ್ಕಿದ್ದ ಗೆಳತಿ. ರಾಜಿ ಬಲಕ್ಕಿದ್ದವಳು. ಇಬ್ಬರ ...

 • 25 July 2018
  4 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರವಲ್ಲ; ಸುಡುಸುಯ್ಲು!

                      ಹೃದಯ ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿನ ಸುಡುಸುಯ್ಲುಗಳು ಇಷ್ಟೇಕೆ ಸುಡುತ್ತವೆ? ಹೊರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದೇಕೆ ತಣ್ಣಗೆ ತಣಿದುಬಿಟ್ಟ ಮಂಜುಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ?   ಆ ದಂಪತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಹಾಡು ಹಾಕಿದಂತೆಲ್ಲ ಪತಿ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿರಬೇಕು. ‘ಏನ್ ಸಾರ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಡು ಕೇಳುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ’ ಅಂದಾಗ ‘ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ?’ ಎಂದಿದ್ದ ...

 • 11 May 2018
  3 months ago No comment

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾ?

  ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿವರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. “ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರಾ? ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭ್ರಷ್ಟನೊಬ್ಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ...