Share

ಮನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು
ಸುಧಾ ಶರ್ಮ ಚವತ್ತಿ ಕಾಲಂ

ಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡು ಸಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗಡೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದ್ವೇಷದವರೆಗೆ, ಸೋಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೆಲುವಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಪ ತಳೆದ ನಂತರವೇ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಮೂಡಿದ್ದು ನಂತರ ನಿಜವಾಗಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಚ್ಚಳವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

ಕೆಲವರು ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೋಲಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅದೇ ಯೋಚನೆ. ನೋಡಿ ಸೋಲಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದಲ್ಲಾ? ಖಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದಲ್ಲಾ? ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ; ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಗೇ ಆಗಿದೆ. ಖಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಎನ್ನುವ ಭಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಹಲವು ತಪಾಸಣೆಗಳ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಾಯಿಲೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದವರ ಹಾಗೆ ಬದುಕನ್ನು ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ನಿಜದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು/ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಮಾತು ,ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನವೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಧರ್ಭ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎನ್ನುವುದು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾದರೆ ಸಾಕು ನಾವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? “ನಾನು” ಎನ್ನುವುದು ಇರದಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಡ್ಜಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲೇ ಇರುವ ವಿಚಾರ, ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಸುಲಭ. ಮತ್ತು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬದಲಾದರೂ ನಾವು ಬದಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಂತೆ. ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಕಷ್ಟ ನಿಜ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ.

ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೆಕಾದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸೂ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವೂ ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆಯಾಗಿ ರೂಪ ತಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ, ಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯೂ ಬೇರೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳ ಮೇಳ ವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದಾಗ ಶೃತಿ ತಪ್ಪುವುದು ಸಹಜ. ಈಗ ಆಗಿರುವುದು, ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸುಮಾರು 64,000 ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮೂಡಿದ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ, ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಇರದೇ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದು ನಿಚ್ಚಳ ಆಗಲೇ ಬೇಕು.

ಬುದ್ದಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಳಗಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸೇ ಮಿತ್ರ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸೇ ಅವರಿಗೆ ಶತ್ರುವೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಪ್ಲೆಸಿಬೋ ಮತ್ತು ನಸ್ಸಿಬೋ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಗಳ ಹೊಸ ಶಕೆಯೇ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

————-

ಸುಧಾ ಶರ್ಮಾ ಚವತ್ತಿ

286637_218799308166417_3412973_o[1]“ಒದ್ದೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರೀತಿ” ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸುಧಾ ಶರ್ಮಾ ಚವತ್ತಿ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನ, ಅಂಕಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರು. “ಆವಿಯಾಗಿದೆ ಮಾತು” (ಮಲ್ಲಿಗೆ), “ಷೇರೆಂಬ ಮಾಯಾಂಗನೆ” ( ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ), “ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್” (ವಿಜಯವಾಣಿ) ಪ್ರಕಟಿತ ಅಂಕಣಗಳು. ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯರ್ಕಮಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ, ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರೂಪಣೆಯ ಅನುಭವ. ಈಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಇವರು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ. ಸಮೂಹ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯೂ ಇವರ ಉತ್ಕಟ ಪ್ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts More

 • 2 days ago No comment

  ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಭಿಯಾನದ ಕರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

      ಪ್ರಸ್ತಾಪ     ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸ್ವಘೋಷಿತ ವಾರಸುದಾರರು ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಈ ದೇಶದವರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಒದ್ದೋಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಆಚರಿಸಿಯೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಶುರುಮಾಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ...

 • 2 days ago No comment

  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೆಂಗಸು

    ಕವಿಸಾಲು               ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಮಾನ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ ಹುಬ್ಬುಗಳಲಿ ತೂಗಿ ಕಂದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಳದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಡಗಿದ ಇನಿತಿನಿತು ಬಾಲ್ಯದ ಭಯಗಳ ನಡುವೆ ಇಣುಕುವ ವಿನಯದಿ ವಿಧೇಯ ಹೆಂಗಸಿದ್ದಾಳೆ, ಆಳಲ್ಲ ಬಾಯೆಂಬ ಬಾಯಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಳಗಿ ಸರಿಯೆಂಬುದ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಅರುಹಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಭಾಷಣಗಳ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೂಗಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಒಗಟಿನ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯವ ಆಸ್ವಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಿದ್ದಾಳೆ, ಕಳೆಯಿಲ್ಲ ಶಿರವೆಂಬ ಶಿಖರವ ...

 • 1 week ago No comment

  ಕೊನಾರ್ಕ್ ‘ಕಾಲ ದೇಗುಲ’

    ಪ್ರವಾಸಿ ಸವಿತಾ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ   ಇದು ನಾನು 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 12 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ‘ನವ ಮಾನವ’ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮಾಸಿಕದ (ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ ...

 • 1 week ago No comment

  ಅಳಿದುಳಿದ ಊರಿನ ಹೂದೋಟದೊಳಗೆ

    ಕವಿಸಾಲು       ಯಾವ ಕತ್ತಿಯೂ ಕತ್ತರಿಸದಿರಲಿ! ಹಗಲು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲ ಕುಣಿಕೆ ಬಿಗಿಬಿಗಿ ಉರಿಯುವ ನಿಗಿನಿಗಿ ಕೆಂಡ ಭಸ್ಮವಾಗಿಬಿಡುವ ಭಯದ ಕಂಪನ ಬಿಸಿಯುಸಿರೂ ಧಗೆಯಾಗಿ ಅರಳಿದ ಮಲ್ಲೆಹೂಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ ರಕ್ಕಸ ಗಣಕೊ ಭಾರೀ ಭೋಜನದೌತಣ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಕತ್ತು ಹಿಚುಕಿ ಭ್ರೂಣಗಳ ಕಲೆಸಿಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಬಯಸಿದ ಭವ್ಯ ಸೌಧಗಳ ಬುನಾದಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳ ರಾಶಿ ಒರೆಯಲ್ಲವಿತ ಕತ್ತಿಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಳಕೋಣೆಯ ಸಂಚುಗಳು ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲುವ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಜಾನೂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ!

                    ನಾನು ಸಾಹಿತಿಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವಳಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನೊಡನೆ ಒಡನಾಡುವಾಗ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ಬರಹ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತಷ್ಟೇ!   ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟೂನು ಚಿತ್ರಗಳು ಊರಿನ ಸಿನೆಮಾ ಟೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲವೇ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಮನ ಥಿಯೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಿನೆಮಾ ...


Editor's Wall

 • 11 May 2018
  2 weeks ago No comment

  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾ?

  ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿವರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. “ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಟುಕೇಶ್ವರ್ ದತ್, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರಾ? ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭ್ರಷ್ಟನೊಬ್ಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ...

 • 10 May 2018
  2 weeks ago No comment

  ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ; ವಾರವಿಡೀ ಬಿಡುಗಡೆ!

  ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕಡ್ಡಾಯವೆಂಬಂಥ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವಿರ, ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುರಿದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಪ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ? ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಬೇಡುವ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ...

 • 03 May 2018
  3 weeks ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕು ದೂಡಬೇಕು

                    ಆಗೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ, ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ವರ ಕೊಡುವ ಕಥೆಗಳು ಮಸ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.   ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಘಟಿಸಿತ್ತೋ ಅರಿಯೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆರೆಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂಕಕ್ಕ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು. ...

 • 30 April 2018
  4 weeks ago No comment

  ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹೋರಾಟದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪುಟ್ಟ ಗೂಡು

  ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಘಳಿಗೆಯೇ ಇಂಥದೊಂದು ಘಟನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಆಘಾತದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೆಲುವಾದವಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತು. ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸೂ ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ.   ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ, ಸಮಾಜದೆದುರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖವಾಡ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟೂ ವಾಮಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬನನ್ನು ಎದುರುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಟ್ಟತನ ಹೇಗೆ ಅಗಾಧ ಸಾಗರದ ನಟ್ಟ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ...

 • 28 April 2018
  4 weeks ago No comment

  ಮೈಬಣ್ಣವೆಂಬ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ‘ವಿಪ್ಲವ’ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ

  ಈ ‘ವಿಪ್ಲವ’ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥವಾದುದಾಗಿದೆ. ದೇವರು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಪರಮೋನ್ನತಿ ಎಂಬಂತೆ ಭ್ರಮಿಸುವ ಈ ಕುರೂಪವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಹುನ್ನಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಗೈಯುತ್ತಿದೆ. 21 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ 1997ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ಡಯಾನಾ ಹೇಡನ್ ಮೈಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಕೀಳು ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ತ್ರಿಪುರಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಪ್ಲವ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ...