Share

ಮನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು
ಸುಧಾ ಶರ್ಮ ಚವತ್ತಿ ಕಾಲಂ

ಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡು ಸಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗಡೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದ್ವೇಷದವರೆಗೆ, ಸೋಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೆಲುವಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಪ ತಳೆದ ನಂತರವೇ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಮೂಡಿದ್ದು ನಂತರ ನಿಜವಾಗಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಚ್ಚಳವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

ಕೆಲವರು ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೋಲಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅದೇ ಯೋಚನೆ. ನೋಡಿ ಸೋಲಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದಲ್ಲಾ? ಖಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದಲ್ಲಾ? ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ; ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಗೇ ಆಗಿದೆ. ಖಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಎನ್ನುವ ಭಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಹಲವು ತಪಾಸಣೆಗಳ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಾಯಿಲೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದವರ ಹಾಗೆ ಬದುಕನ್ನು ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ನಿಜದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು/ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಮಾತು ,ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನವೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಧರ್ಭ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎನ್ನುವುದು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾದರೆ ಸಾಕು ನಾವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? “ನಾನು” ಎನ್ನುವುದು ಇರದಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಡ್ಜಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲೇ ಇರುವ ವಿಚಾರ, ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಸುಲಭ. ಮತ್ತು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬದಲಾದರೂ ನಾವು ಬದಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಂತೆ. ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಕಷ್ಟ ನಿಜ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ.

ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೆಕಾದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸೂ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವೂ ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆಯಾಗಿ ರೂಪ ತಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ, ಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯೂ ಬೇರೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳ ಮೇಳ ವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದಾಗ ಶೃತಿ ತಪ್ಪುವುದು ಸಹಜ. ಈಗ ಆಗಿರುವುದು, ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸುಮಾರು 64,000 ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮೂಡಿದ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ, ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಇರದೇ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದು ನಿಚ್ಚಳ ಆಗಲೇ ಬೇಕು.

ಬುದ್ದಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಳಗಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸೇ ಮಿತ್ರ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸೇ ಅವರಿಗೆ ಶತ್ರುವೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಪ್ಲೆಸಿಬೋ ಮತ್ತು ನಸ್ಸಿಬೋ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಗಳ ಹೊಸ ಶಕೆಯೇ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

————-

ಸುಧಾ ಶರ್ಮಾ ಚವತ್ತಿ

286637_218799308166417_3412973_o[1]“ಒದ್ದೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರೀತಿ” ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸುಧಾ ಶರ್ಮಾ ಚವತ್ತಿ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನ, ಅಂಕಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರು. “ಆವಿಯಾಗಿದೆ ಮಾತು” (ಮಲ್ಲಿಗೆ), “ಷೇರೆಂಬ ಮಾಯಾಂಗನೆ” ( ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ), “ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್” (ವಿಜಯವಾಣಿ) ಪ್ರಕಟಿತ ಅಂಕಣಗಳು. ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯರ್ಕಮಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ, ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರೂಪಣೆಯ ಅನುಭವ. ಈಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಇವರು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ. ಸಮೂಹ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯೂ ಇವರ ಉತ್ಕಟ ಪ್ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts More

 • 2 days ago No comment

  ಕವಿಸಾಲು | ಕೈಗಳ ಚಾಚಿ ನೋಡು

      ಕವಿಸಾಲು         ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಮುರಿದುಬಿಡು ಹರಿಯಬಿಡು ಬಿಳಿ ಗೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮೈಯ ತುಂಬ ಹರಿವ ಮಿಂಚುಗಳನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ರಕ್ತ, ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾವಗಳು ಸುಖಿಸಲಿ ಬೊಗಸೆ ತುಂಬ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಬಿಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿನ್ನನ್ನೋ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಬೆಳಗಾಗುವುದು ಆ ಹಸ್ತ ದರ್ಶನದಲಿ ರಾತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಅದೇ ...

 • 5 days ago No comment

  ಹೊಸ ಕಾಲದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿಗಳು!

    ಅಮಾಯಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾತು ಸೋಲದಂತೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೌನದ ಜರೂರು ಇನಿತಾದರೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.     ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಆಪ್ತವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗಲೇ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಕಥನ | ಮುಕ್ತಾಯ

    ಕಥನ       ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಡೈರಿ ಬರೆಯುವುದೊಂದು ಚಟ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಈ ಪಾಪಿ ಕೈಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಈ ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದ್ದೂ ಕೂಡಾ. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳೊಡನೆ ಕಾದಾಡುವಾಗ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೈನಿಕರ ಛಿದ್ರವಾದ ಶವಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಎದೆಗುಂದಿದಾಗ, ಯುಧ್ಧಖೈದಿಯಾಗಿ ಶತ್ರುದೇಶಕ್ಕೆ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಕವಿಸಾಲು | ಕಾಡುತ್ತಿರು ಆಗಾಗ ನೀನು

      ಕವಿಸಾಲು         ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಕೂತು ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ, ಮರ ಮೋಡಗಳನು ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿ ಅಲೆಗಳನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಹದವಾಗಿ ಬೆರೆತು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿಯ ಕಪ್ಪಿನಲಿ ಕೌತುಕದ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲಿ ನಡುಗುವ ಚಳಿಯಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕುಳಿತು ಕರಿ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳ ಬೆಳ್ಳಿರೇಖೆಗಳನು ಫಳ್ಳನೆ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಹರಟುತ್ತಿದ್ದೆವು ನಾವೊಂದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗನಿಸಿದ್ದನ್ನು ದಿನಚರಿ ...

 • 2 weeks ago No comment

  ಪ್ರಸ್ತಾಪ | #MeToo: ‘ಮಾತು’ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

    ದಮನಿತ ದನಿಯೊಂದು ಮಾತಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಈಗ #MeToo ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಎದುರಾಗಿರುವುದು.     ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ #MeToo ಅಭಿಯಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರತೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ದನಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಿವಿ ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಅದೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ದನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುವಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಬ್ಬರದೊಂದಿಗಿರುವುದೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾ ರಮಾನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿ ನೊಂದ ...


Editor's Wall

 • 09 November 2018
  5 days ago No comment

  ಹೊಸ ಕಾಲದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿಗಳು!

    ಅಮಾಯಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾತು ಸೋಲದಂತೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೌನದ ಜರೂರು ಇನಿತಾದರೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.     ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಆಪ್ತವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗಲೇ ...

 • 28 October 2018
  2 weeks ago No comment

  ಪ್ರಸ್ತಾಪ | #MeToo: ‘ಮಾತು’ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

    ದಮನಿತ ದನಿಯೊಂದು ಮಾತಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಈಗ #MeToo ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಎದುರಾಗಿರುವುದು.     ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ #MeToo ಅಭಿಯಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರತೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ದನಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಿವಿ ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಅದೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ದನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುವಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಬ್ಬರದೊಂದಿಗಿರುವುದೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾ ರಮಾನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿ ನೊಂದ ...

 • 31 August 2018
  2 months ago No comment

  ಪ್ರಸಾದ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ | ಓದು ಮಗು ಓದು…

      “ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಾ… ಪಠ್ಯದಾಚೆಗೂ ಅವರು ಏನೇನು ಓದಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು” ಎಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮಿತ್ರರಾದ ಗಣೇಶ್ ಕೋಡೂರು. ಓದು, ಬರವಣಿಗೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಪ್ರವಾಸ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಮಾಜಸೇವೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ… ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಅವರದ್ದು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಕೋಡೂರು ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ...

 • 30 August 2018
  3 months ago No comment

  ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ | ತಮ್ಮ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಾವೇ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಮೊಳೆ

                      ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.   2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಜರುಗುತ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರೀಕರ ಕಣ್ಣೆದುರು ಭಯದ ನೆರಳು ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೊಲೆ, ಹಲ್ಲೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಗಲಭೆ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ಧಿ ಹಬ್ಬಿಸುವುದು, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ...

 • 26 August 2018
  3 months ago No comment

  ಗೆದ್ದು ಬೀಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಮಾತುಗಳು

      ಜನರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಜನಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಾಲ ಯಾವಾಗ?     “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಮುವಾದಿಯೇತರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಹಿಂಜರಿಯಕೂಡದು.” ಇವು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. “ನಾವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೋಮುವಾದಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಡೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ...