ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಲಗಿ ಮೈ ನೀಡಿ
ಡಾ. ಪ್ರೇಮಲತ ಬಿ

1 month ago

    ಕವಿಸಾಲು       ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಲಗಿ ಮೈ ನೀಡಿ ಕೊರೆದು ಸರಿವ ಭಾರಗಳನೂ ಸರ ಬರನೆ ಸಾಗುವ ಹರಿದಾಟವನೂ ಆ ಕೊನೆಯಿಂದ ಈ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡೂ ಮೌನ ಧರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಜೀವನದ ಪಲ್ಲವಿಗಳನು ಚರಮ ಜಾತ್ರೆಯ ...