ಕವಿತೆ ಮೂಕವಾಯ್ತು
ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ

3 weeks ago

        ಕವಿಸಾಲು         ತುಡಿಯುತಿರುವ ಮನ ಮಾತು ಮರೆತು ನಿಂದಿದೆ ಯೋಚನೆಗಳ ತಳದಿ ಕುಸಿದು ಕಂದಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮಿಡಿತ ಬಡಿತ ತಾಳ ತಪ್ಪಿ ಲಯಹೀನವಾಗಿದೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಮನ ಇಲ್ಲಿ ...