ಮಣಿ ಪೋಣಿಸುವುದು ಆಕೆ ಮಾತ್ರ
ನಾಗರೇಖಾ ಗಾಂವಕರ

2 weeks ago

    ಕವಿಸಾಲು       ಜಗವ ತೋರುವ ಕಣ್ಣು ಜೊತೆಜೊತೆಯಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಟ್ಟು ನಡೆವ ಅವರನ್ನೂ ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಹೀಗೆ… ಬರಿಯ ಹಾಗೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಟೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ...