0

ಕಾಲಡಿಯ ತುಂಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವನ ಅರಳಿ…
ಕಾದಂಬಿನಿ ಕಾಲಂ

2 weeks ago

                    ಒಂದು ತೊಟ್ಟೂ ವಿಷ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂಥ ಸಾವಯವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಬೆಳೆದು ತಿನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.   “ನನ್ನ ಭುಜವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಾವುಟದಂತೆ ಹಾರಿಸಲು ನನಗೆ ...

0

ಕೇಳಿಸಿತೆ ಅವುಡದ ಸದ್ದು?
ನಂದನ್‌ ಐಗಳ

2 years ago

ಅವುಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರಿಗಂತೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಅವುಡವನ್ನು ಬಿದಿರಿನ ಅಂಡೆಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರಸದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತ ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ...